Sika

INOVATIVNOST JE KLJUČ USPEHA

SPOSOBNOST INOVACIJE JE KLJUČNI FAKTOR ZA BRZE PROMENE NA TRŽIŠTU. SIKA OSLUŠKUJE „PULS“ KLIJENATA I VRŠI KONTINUIRANO ULAGANJE U RAZVOJ NOVIH, NAPREDNIH REŠENJA.

TEŽNJA ZA INOVACIJOM I RAZVOJEM

Inovacija je ključ za rast i razvoj preduzeća, kao i za održivost i povećanje profita. Sika strategija za istraživanje i razvoj uključuje centralizovane i decentralizovane komponente koje se međusobno savršeno dopunjuju. Centralno organizovano istraživanje upravlja dugoročnim istraživačkim programima, pruža analitičke usluge i osniva menadžment za istraživanje i razvoj na nivou Sika grupe. Ove obaveze u potpunosti zavise od Sika tehnologija. Druga komponenta upravljanja istraživanjem i razvojem jeste regionalna adaptacija proizvoda, rešenja i načina aplikacije. Regionalni centri za tehnologiju i podršku u Americi,Evropi i Aziji prihvataju ove izazove.

 

 

RAZVOJ PROIZVODA I PROCES UVOĐENJA NOVIH TRŽIŠTA

Put od inspirativne ideje do tržišta i novog razvoja prolazi jasno definisanih sedam faza u procesu kreiranja proizvoda ( PCP ). Na taj način, razvoj proizvoda mora da ispuni u više navrata veoma stroge interne i eksterne standarde ekonomičnosti, zatim zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednosti. Proces kreiranja proizvoda ( PCP ) ima za cilj smanjenje rizika, smanjenje troškova, skraćenje vremena na tržištu ( TMM ), i kontinuirano poboljšanje performansi proizvoda. Zbog velikog značaja procesa kreiranja proizvoda, a za sprovođenje inovativnosti u kompaniji Sika odgovorni su i zaposleni u filijalama širom sveta koji redovno pohađaju obuke o primeni ovih procesa. Pored toga, interaktivni program obuke je dostupan za sve zaposlene u kompaniji Sika. Svrha ovog programa je njegovo aktivno korišćenje od strane polaznika u cilju postizanja visokih standarda koje Sika postavlja.

POVERENJE U SIKA PROIZVODE STVARA JAKU VEZU SA NAŠIM KUPCIMA

Kvalitet prožima svet proizvoda i istovremeno je merilo za usluge i procese unutar i van jedne kompanije. Širom sveta koriste se Sika proizvodi u oblasti građevinarstva i industrije. Naš koncept kvaliteta obuhvata tri aspekta: individualni kvalitet proizvoda, kvalitet odnosa sa klijentima i partnerima i kvalitet usluga. Važan deo naše poslovne politike je kombinacija kvaliteta sa principima zaštite životne sredine. Sika ovo tretira kao pojedinačnu odgovornost svakog zaposlenog koji mora voditi računa o prirodnim resursima, dizajnu proizvoda i proizvodnim procesima. Većina kompanija u okviru Sika grupe već dugi niz godina poseduju sertifikate. Naš sistem upravljanja optimizacijom procesa i kvalitetom proizvoda, takođe se primenjuje u automobilskoj industriji. Uspešno završenom sertifikacijom u skladu sa procesom TS 16949, Sika je stekla status glavnog snabdevača za vodeće automobilske industrije, proizvodnju specijalnih vozila, brodova i fabrika prozora i vrata.

 

OPTIMIZACIJA POTROŠNJE RESURSA I BEZBEDNOSTI PROIZVODA

U izjavi o misiji kompanije Sika opisan je način na koji naša kompanija postupa sa svojim proizvodima: „Mi želimo da preuzmemo odgovornost za bezbednost i životnu sredinu kroz celokupan lanac vrednosti.” U skladu sa ovom izjavom o misiji, optimizacija potrošnje resursa i bezbednosti proizvoda predstavljaju trajne procese u okviru kompanije i deo održivog razvoja.

  • Kontrola propisa u vezi sa bezbednošću sirovina.
  • Analiza i definisanje zahteva za bezbednost i zdravstvenu ispravnost
  • proizvoda koji se prodaju.
  • Dizajn, pakovanje i obeležavanje proizvoda koji se prodaju.
  • Uputstva za kupce koja se odnose na bezbednost i reciklažu proizvoda.
  • Postupanje sa proizvodima i nadzor. Na potrebe kupaca sve više utiče koncept održivog razvoja. Time se zatvara krug, a vodeća ideja održivog razvoja postaje glavni izazov u razvoju uspešnih prozvoda u ekonomskom smislu.